1. Glass365.no er en ERP-applikasjon spesialdesignet for handel og logistikk av bygnings- og bearbeidet glass med tilhørende produkter og tjenester. Plattformen forvaltes og eies av Short Message System Communications AS.
 2. Priser: Alle priser og tilbud oppgis uten frakt og avgifter dersom disse ikke er spesifisert og vil faktureres som tillegg. Ved montering er enhetspriser i tilbud forutsatt en samlet total levering. Det er ikke medregnet andre bygningsmessige arbeider enn de som er beskrevet i tilbudet og forutsetter klargjorte åpninger. Med “klargjort åpning” menes at våre produkter skal kunne installeres uten noen utbedrings- eller tilpasningsarbeid av monteringsstedet. Utbedrings- og tilpasningsarbeid faktureres løpende iht våre ordinære timepriser som tillegg til påløpte kostnader som følge av forsinkelsene. Avbrutt eller avbestilt oppdrag faktureres etter tidsforbruk og påløpte kostnader. Alle priser oppgis uten frakt, transportstativ og pakking. Disse kostnadene spesifiseres særskilt ved montering, utkjøring eller sending. Kostnader til kran, lift, stillase, rigg og lignende er ikke inkludert og kommer som tillegg. Kostnadene faktureres etter medgått tid med mindre annet er avtalt. Kjøper har etter aksept av tilbud ingen angrerett da dette er tilvirkningskjøp.
 3. Leveringsmåte: Dersom ikke annet er avtalt, forutsettes leveransen levert byggeplass på gateplan og fritt for hindre til montasjestedet.
 4. Leveringstid: Leveringstid regnes fra tidspunkt hvor ferdig mål / mal kan fastsettes på stedet, normalt når alle tilstøtende bygningsdeler er ferdigstilt med overflatebehandling pluss åtte uker. Normal produksjonstid på speil og glass er tre til fem uker regnet fra mottatt ordrebekreftelse. Glass365.no eller andre tilknyttede partnere, montører og fagarbeidere (heretter “vi” eller «oppdragstager») forbeholder seg rett til å forlenge leveringstid som følge av forhold som er utenfor vår kontroll og som vi ikke har herredømme over, f. eks forcemajeure, pandemier, epidemier, lockout, streik, forsinkelse i ekstern transport, forsinkelse fra underleverandører, uventet produksjonsstans etc. Det forbeholdes også retten til endring av leveringstid ved høyt sykefravær. Det gis ingen økonomisk kompensasjon ved ovennevnte forhold. En levering som følge av disse forholdene anses ikke som en forsinket levering.
 5. Utlevering, utkjøring og oppbevaring: Glass og speil utleveres uten emballasje, og risiko for skader på varen går over fra selger til kjøper straks varen har forlatt glasstativet på vårt utleveringslager. Bæring ut av lageret er kjøpers risiko og ansvar alene. Varer som er avtalt å bli hentet på selgers lager eller hvor selger skal kjøre varene ut til kjøper forplikter partene seg til å gjennomføre leveringen innen 14 dager mellom kl. 0700-1600 regnet fra det tidspunktet kjøper blir varslet om at varene kan utleveres.  Varer som ikke blir hentet, eller dersom kjøper gjør seg utilgjengelig eller vanskeliggjør leveringen, eller hvor varene av andre årsaker blir stående på vårt lager etter 14 dagers fristen faktureres kr. 305,- inkl. mva pr. palleplass (800x1200mm) pr. dag. Kjøper faktureres for plassleie iht. disse prisene frem til varene blir hentet eller levert. Dersom varene etter ytterligere 28 dager etter 14 dagers fristen ikke hentes av kjøper eller kan leveres som følge av kjøpers forhold, forbeholder selger seg retten til å heve kjøpet samt kreve erstatning for det tap selger er påført som følge av kjøpers mislighold.
 6. Miljøavgifter: Det er i tilbud ikke medtatt miljøavgifter som ilegges oss av myndighetene. Dersom demonterte partier / glass inneholder PCB, klorparafiner. ftlater eller andre miljøfarlige komponenter, vil alle pålagte avgifter bli fakturert oppdragsgiver.
 7. Garantier: Vi gir ingen garanti for brekkasje eller skade på glass som oppstår etter at glassene er installert / levert. Isolerglass har 5 års garanti mot kondensering mellom forbruker og selger, og 2 års garanti mot kondensering mellom profesjonelle. 
 8. Reklamasjoner: Glass er et naturprodukt og kan være beheftet med små punktfeil. Urenheter, skjolder og andre feil skal være godt synlig på minst 3 m avstand, i vanlig dagslys (en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys) for at det kan utgjøre en mangel. Hvorvidt det utgjør en mangel må vurderes konkret. Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på et bestemt tidspunkt på dagen vil ikke bli akseptert som reklamasjon eller mangel. Det samme gjelder spontan granulering. Det henvises til www.glassportal.no. Dersom det foreligger en mangel ved våre produkter, tjenester eller faktura skal det reklameres skriftlig, snarest, og senest innen 14 dager etter at mangel oppdages eller burde vært oppdaget. Dersom det ikke reklameres i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Den absolutte reklamasjonsfristen er 3 måneder.
 9. Betalingsbetingelser: Varer utleveres og montering utføres kun ved forskuddsbetaling av faktura dersom annet ikke er avtalt. Pågående arbeid kan stanses uten varsel dersom betaling ikke er mottatt innen forfallsdato. Dersom betaling ikke er mottatt innen forfall eller  innsigelser ikke er mottatt innen forfall plikter kjøper å betale kr. 950,- pr time eks mva for arbeid knyttet til innkreving mot kjøper, minimum kr. 1 900,- eks mva som et tillegg til prosjektkostnaden. Kunder som har blitt inngitt en kreditt, men som senere misligholder betalingstidspunktet må forskuddsbetale hele tilbudsprisen for ytterligere leveringer og arbeid. Ved tvister eller uenighet om betaling som ikke fører frem enten i rettssystemet, forliksrådet, annen klage instans eller på annen måte, plikter kjøper å dekke selgers fulle kostnader som følge av tvisten eller uenigheten, herunder advokatkostnader, gebyrer og reiseutgifter. Selger har salgspant i varene og kjøper plikter å stille eiendommen til disposisjon slik varene kan demonteres og hentes ved mislighold av betalingsbetingelsene, eller der faktura ikke er betalt innen forfall. Ved aksept av salgs- og leveringsbetingelene fravikes panteloven §3-19. Kjøper plikter å dekke samtlige kostnader til demontering for erverv av salgspantet. 
 10. Tilbudet, ordrebekreftelse og kommunikasjon: Tilbud er gyldig 1 mnd fra d.d. dersom ikke annet er avtalt. Beskrivelsen av tilbudet på “min side” utgjør tilbudet. All kommunikasjon fra sluttkunde gjøres i meldingsfeltet på Min Side eller SMS til 92802320. E-post aksepteres ikke og er ikke godkjent kommunikasjonskanal dersom dette ikke er særskilt avtalt.   
 11. Garantiansvar: Ved montering av glass uten lakkert eller foliert bakside gir vi ingen garanti for at støv og insekter ikke kan komme mellom glass og vegg. Dersom dette skulle oppstå vil dette ikke utbedres kostnadsfritt, og det utgjør ingen mangel.
 12. Personopplysninger: Oppdragsgiver samtykker i at opplysningene kan brukes av oppdragstager og/eller selskapets samarbeidspartnere til administrasjon, rapportering til myndighetene, og til å foreta kontroll av kredittverdigheten ved behov.
 13. Kontaktopplysningene registrert i forbindelse med en prisforespørsel vil videre bli benyttet til utsendelse av informasjon i forbindelse med varelevering, og til informasjon og markedsføring av tilhørende produkt/tjenester som blir, eller vil bli markedsført av oppdragstager på vegne av seg selv eller samarbeidspartnere som leverer produkt/tjenester i relasjon til oppdraget. Dette samtykket går foran en eventuell registrering i Reservasjonsregisteret. Oppdragsgiver kan reservere seg mot å motta markedsføringsmateriell fra oppdragstager ved å varsle oppdragsgiver eller ved å gå til http://yesmsfusion.no/unsubscribe
 14. Verneting: For denne avtale gjelder norsk rett. Tvister som følge av tolkingen av denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem skal tvisten løses av de ordinære domstoler jfr. tvisteloven §4-6. Asker og Bærum avtales som rett verneting.

Comments are closed.